Våra tjänster

Vi process- och projektleder utveckling av fastigheter, platser, stråk och områden mot en ny marknadsposition. Utgångspunkten för våra insatser är alltid platsspecifika värden – på så vis blir uppdragsresultaten unika och autentiska. Våra uppdrag skräddarsys utifrån kundens behov. I den omfattning uppdragen kräver kopplar vi på kringkompetenser från antingen kundens eller vårt eget konsultnätverk, t ex arkitekter, landskapsarkitekter, produktformgivare, grafiska formgivare etc. Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag och andra typer av organisationer och föreningar.

Vi har specialiserat oss på en rad områden inom platsutveckling och kulturmiljövård. Vår expertis sträcker sig från enskilda byggnader till hela fastigheter, platser, gator, stadsdelar, orter och områden. Vi erbjuder ledning och implementering av utvecklingsplaner för att säkerställa hållbara förbättringar och bevarande av kulturarvet. Våra analyser är noggrant utförda och vi presenterar detaljerade bedömningar och åtgärdsförslag som är anpassade till kundens önskemål och det specifika uppdraget.

Vi har behörighet som sakkunniga inom kulturvärden (behörighet K – kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen – PBL – ) och utför kulturhistoriska utredningar, förundersökningar, kulturhistoriska bedömningar och remissutlåtanden.

Vår modell för platsutveckling är indelad i de tre faserna analysera, implementera och etablera. I arbetet med modellen utgår vi från de fyra grundstenarna inom The Main Street Approach. De fyra grundstenarna är organisation, gestaltning, marknadsföring och ekonomisk livskraft.

Vår tjänste- och produktportfölj

 • process- och projektledning i utveckling av fastigheter, platser, stråk och områden
 • utvecklingsplaner för enskilda byggnader, hela fastigheter, platser, gator stadsdelar, orter och områden
 • ledning och implementering av utvecklingsområden
 • utveckling av kulturhistoriska stadskärnor, kvarter, platser och gator
 • plats/stråkstudier och plats/stråkanalyser
 • lokal- och fastighetsanalyser/utredningar 
 • utveckling av kulturhistoriska besöksmål
 • antikvariska förundersökningar
 • känslighets- och tålighetsanalyser i kulturhistoriska miljöer – antikvariska konsekvensanalyser
 • analys av kulturhistoriska riksintressen
 • kontroll av kulturvärden enligt PBL. Vi har behörighet som sakkunnig kulturvärden, behörighet K. 
 • kulturhistoriska utredningar och förundersökningar
 • antikvariska bedömningar och remissutlåtanden
 • kulturhistoriska inventeringar och underlag till kommunala kulturmiljö- och bevarandeprogram.

Inom ramen för våra uppdrag eller som separat beställningar erbjuder vi även:

 • Konceptutveckling för fastigheter, platser, stråk och områden: Vi arbetar med att skapa och förbättra koncept för fastigheter, platser, stråk och områden för att optimera deras användning och värde. Genom att integrera både vision och funktionalitet strävar vi efter att skapa levande och attraktiva miljöer.

 • Kommunikation: Vi hanterar marknadskommunikationen av våra uppdragsresultat genom en mångfald av kanaler inklusive webbplatser, appar, kundtidningar, sociala medier, evenemang, mediaplacering och traditionell annonsering. Genom att kommunicera vårt arbete effektivt strävar vi efter att nå ut till och engagera en bredare publik.

 • Workshops: Vi organiserar workshops för att adressera utmaningar, bygga relationer och nätverk samt generera nya affärsidéer och främja gemensam förståelse. Genom att skapa en kreativ och samarbetsinriktad atmosfär bidrar våra workshops till att främja innovation och lösa komplexa problem.

 • Föredrag, seminarier, konferenser och studieresor: Vi erbjuder föreläsningar, seminarier, konferenser och studieresor för att främja kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, inspiration och samarbete. Genom att delta i dessa aktiviteter får våra kunder och partners möjlighet att hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och utvecklingen inom vårt expertområd

Exempel på projekt som vi arbetat med under den senaste tiden.