Våra tjänster

Vi process- och projektleder utveckling av fastigheter, platser, stråk och områden mot en ny marknadsposition. Utgångspunkten för våra insatser är alltid platsspecifika värden – på så vis blir uppdragsresultaten unika och autentiska. Våra uppdrag skräddarsys utifrån kundens behov. I den omfattning uppdragen kräver kopplar vi på kringkompetenser från antingen kundens eller vårt eget konsultnätverk, t ex arkitekter, landskapsarkitekter, produktformgivare, grafiska formgivare etc. Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag och andra typer av organisationer och föreningar.

Vår modell för platsutveckling är indelad i de tre faserna analysera, implementera och etablera. I arbetet med modellen utgår vi från de fyra grundstenarna inom The Main Street Approach. De fyra grundstenarna är organisation, gestaltning, marknadsföring och ekonomisk livskraft.


Utöver våra uppdrag inom platsutveckling åtar vi oss även:

 • utvecklingsplaner för enskilda byggnader, hela fastigheter, platser, gator stadsdelar, orter och områden
 • ledning och implementering av utvecklingsområden
 • utveckling av kulturhistoriska stadskärnor, kvarter, platser och gator
 • plats/stråkstudier och plats/stråkanalyser
 • lokal- och fastighetsanalyser/utredningar 
 • utveckling av kulturhistoriska besöksmål
 • antikvariska förundersökningar
 • känslighets- och tålighetsanalyser i kulturhistoriska miljöer – antikvariska konsekvensanalyser
 • analys av kulturhistoriska riksintressen
 • kontroll av kulturvärden enligt PBL. Vi har behörighet som sakkunnig kulturvärden, behörighet K. 
 • kulturhistoriska utredningar och förundersökningar
 • antikvariska bedömningar och remissutlåtanden
 • kulturhistoriska inventeringar och underlag till kommunala kulturmiljö- och bevarandeprogram.
Som integrerade delar av våra uppdrag eller som enskilda uppdrag åtar vi oss:

… Konceptutveckling för fastigheter, platser, stråk och områden. 

… Kommunikation.
Marknadskommunikation av våra uppdragsresultat via webbplats, app, kundtidning, sociala medier, events, mediaplacering och konventionell annonsering.

… Workshops.
Bearbeta utmaningar, bygga relationer och nätverk samt skapa nya affärsidéer och samsyn.

… Föredrag, seminarier, konferenser och studieresor.
Kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning , inspiration och vi-anda.