Platsutveckling.se

Vi är ett konsultföretag som hjälper dig att generera attraktionskraft med hjälp av din fysiska miljö. Vi process- och projektleder utvecklingen av enskilda byggnader, hela fastigheter, platser, stadsdelar, orter och områden mot en ny marknadsposition.

Meat Packing District är det gamla slakhusområdet i New York. Det som en gång var trafikfyllda gator har utvecklas till härliga folkfyllda mötesplatser med röda parasoller. Förändring är möjligt i det mest slitna och ruffiga miljöerna men det kräver vilja, gemensam vision & målbild samt uthållighet och engagemang.

Place branding och property branding
Vi hjälper dig att dra största möjliga nytta av gestaltningsmässiga och kulturella kvaliteter i dina byggnader och gaturum. Det är nämligen de faktorerna, som starkast bidrar till upplevelsen av en plats – och därmed till intrycket av dig som fastighetsägare. 

Team
Företagets grundare är Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt. Vår kompetens inom process- och projektledning, kommunikation, fastighetsutveckling, kulturmiljövård och destinationsutveckling kompletterar vi med hjälp av arkitekter, landskapsarkitekter, grafiska formgivare och ekonomer i vårt nätverk.

Fler ger mer – tillsammans blir vi starkare
Vi ser värdet i platssamverkan mellan offentliga och privata aktörer för att skapa utveckling och förbättringar på platser och i samhällen. Genom att gemensamt fastställa mål och strategier kan vi stimulera tillväxt, öka konkurrenskraften och skapa positiva förändringar. Vårt arbete bygger på de tre faserna – analys, implementering och etablering – och vi utgår från de fyra grundstenarna – organisation, gestaltning, marknadsföring och ekonomisk livskraft för att skapa en välmående miljö.

Business Improvement Districts och The Main Street Approach
I plats- och områdesutvecklingsuppdrag är vi influerade av de två huvudmodellerna för platssamverkan: Business Improvement Districts (BIDs) och The Main Street Approach som genomförs via så kallade Main Street Programs.

Platsutvecklaren – platsutveckling omvärldsbevakning
Följ gärna vår omvärldsbevakning från nyhetsbrevet Platsutvecklaren samt via tweets på  X  och  på vår blogg BIDs in SwedenVarmt välkommen till oss !